بایگانیِ سپتامبر, 2012

ز فیض ابر چه حاصل، گیاه سوخته را؟

عکس از +

Advertisements